Vážení zákazníci, objednávky servisu s dopravou sú nedostupné z dôvodu problémov na strane dopravcu.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky servisu SERVIS SMILE vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky prevádzkovateľ servisu spoločnosť SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa servisu – spoločnosti SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ (ďalej len prevádzkovateľ) a zákazníka pri dodávkach služieb v podobe servisných prác na zimnej lyžiarskej a snowboardovej výbave zákazníka.

Zákazníkom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u SMILE servisné práce na lyžiarskom alebo snowboardovom vybavení.

 

Registračné a kontaktné údaje spoločnosti

Registračné údaje

SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ

Dolný Smokovec 31, 059 81 Vysoké Tatry

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 29628/P.

IČO: 47 573 244

DIČ: SK2023955571

ČSOB Slovensko 4019256864/7500

IBAN: SK907500000004019256864

 

Kontaktné miesto - prevádzka

SMILE CENTER

Demänová Rezort

Demänovská cesta 584

Liptovský Mikuláš – časť Demänová

[email protected]

www.smile.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  

P. O. BOX 29

Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava

https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

 

 1. Popis ponúkaných služieb
  1. Ponúkanou službou je oprava/servis opotrebovanej/poškodenej zimnej lyžiarskej a snowboardovej výbavy (objekt služieb), a to v rámci technických možností strojného a personálneho vybavenia servisu SMILE.
  2. Servisné služby sú ponúkané v troch variantoch:
   • s osobným doručením a vyzdvihnutím servisovanej zimnej výbavy priamo na prevádzke SMILE CENTER
   • s vyzdvihnutím a doručením kuriérom kdekoľvek na Slovensku – tzv. delivery servis.
   • s vyzdvihnutím a doručením z/do zmluvných hotelov – tzv. overnight servis.
  3. Aktuálna ponuka servisných balíčkov a ďalších servisných úkonov je zverejnená online na www.servis.smile.sk alebo fyzicky na prevádzke SMILE CENTER.
 2. Spôsob objednania služieb a uzatvorenie zmluvy
  1. Servisné práce je možné objednať týmito spôsobmi:
   • Osobne na prevádzke SMILE CENTER
   • On-line cez e-shop dostupný na www.servis.smile.sk, v takomto prípade je zmluva uzatvorená elektronicky
   • E-mailom odoslaným na [email protected], v takomto prípade je zmluva uzatvorená elektronicky
 3. Cena a platobné podmienky
  1. Aktuálne ceny servisných balíčkov a ostatných servisných úkonov sú zverejnené elektronicky na www.servis.smile.sk v sekcii cenník alebo na prevádzke SMILE CENTER.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Zmena ceny servisných prác neovplyvňuje už prebiehajúce servisné zákazky. Cena platná pri uzatvorení servisnej zmluvy je platná až do jej skončenia.
  3. Platba za servis je splatná pred začatím servisných prác a to osobne na prevádzke SMILE CENTER v hotovosti alebo cez POS terminál platobnou kartou. Pri elektronickej objednávke na www.servis.smile.sk platobnou kartou cez platobnú bránu GOPAY.
  4. Všetky náklady na servisné práce sú zohľadnené v dohodnutej cene servisného balíčka alebo špecifických servisných prác. V prípade variantu  „delivery servis“ sú náklady na dopravu a doručenie započítané v cene jednotlivých balíčkov.
 4. Doručenie a prevzatie, balenie
  1. V prípade servisného variantu s osobným doručením a vyzdvihnutím výstroja zodpovedá za dopravu a doručenie na prevádzku SMILE CENTER zákazník.
  2. V prípade servisného variantu „delivery servis“ a „overnight servis“ sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť dopravu a doručenie výstroja do a z prevádzky SMILE CENTER, a to z a do miesta podľa objednávky zákazníka.
  3. Pri variante „delivery servis“ je zákazník povinný výstroj dostatočne zabaliť, aby nedošlo k jej poškodeniu v preprave. Ideálnym balením je vak na lyže/snowboard, prípadne sťahovacia fólia. Žiadna časť výstroja by nemala z obalu trčať. Pri nedostatočnom balení je možné, že prepravná spoločnosť odmietne prevziať výstroj do prepravy.
  4. Možnosť „overnight servis“ môžu využiť iba zákazníci, ktorí sú ubytovaní v zmluvných  partnerských hoteloch. Túto skutočnosť môže prevádzkovateľ overiť s recepciou daného hotela. Zoznam zmluvných hotelov je zverejnený na www.servis.smile.sk a jednotlivé miesta sú dostupné v online objednávkovom formulári.
  5. Zákazník je povinný pri prevzatí výstroja po vykonanom servise, ten dôsledne skontrolovať, overiť jeho plnú funkčnosť a v prípade zistenia nedostatkov, tie oznámiť bezodkladne prevádzkovateľovi v súlade s ustanoveniami článku 6.
 5. Odstúpenie od zmluvy a reklamácie
  1. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. V prípade uzavretia servisnej zmluvy prostredníctvom elektronického formuláru, môže nájomca odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov v lehote 14 dní od jej uzavretia.
  3. Odstúpenie od zmluvy nie je možné po prevzatí výstroja do prepravy alebo začatí servisných prác.
  4. Poskytovanie služieb prevádzkovateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  5. Zákazník má právo na poskytnutie služieb v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite a množstve.
  6. Zákazník má možnosť uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) v prevádzkarni servisu SMILE CENTER alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu [email protected] alebo písomne na adresu sídla spoločnosti v lehote ustanovenej v týchto obchodných podmienkach.
  7. Zákazník je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie. Pri osobnom prevzatí bezodkladne, pri variante „delivery servis“ alebo „overnight servis“ najneskôr do 12 hod po doručení servisovaného výstroja, inak právo na reklamáciu zaniká.
  8. Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť pokladničný doklad o zakúpení služby alebo elektronické potvrdenie v prípade elektronickej objednávky. Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
  9. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude zákazník vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť potrebnú súčinnosť vyžadovanú prevádzkovateľom.
  10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek zákazníka a poskytnutia náhrady, ako aj jej spôsobu alebo výšky.
 6. Ochrana osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
  2. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje zákazníka a ani žiadne ďalšie informácie o zákazníkovi tretej strane.
  3. Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
  4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom evidencie, predaja, doručenia, servisu a poskytovania služieb servisu SMILE.
  5. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, maximálne však po dobu troch (3) rokov od zberu týchto údajov.
  6. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zákazník ako dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán a na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. správne vykonanie servisných prác, nastavenie výstroja, atď.) a to všetko bez súhlasu dotknutej osoby.
  7. Rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva z údajov požadovaných na objednávkovom formulári (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa) a je obmedzený na nevyhnutné minimum údajov tak, aby bolo možné zabezpečiť účel spracúvania.
  8. Dotknuté osoby majú povinnosť uvádzať iba aktuálne a správne osobné údaje.
  9. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov.
  10. Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov.
  11. Osobné údaje zákazníka nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania (ak zákazník neudelil súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely) a nebudú prenášané do tretích krajín.
  12. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má zákazník – dotknutá osoba – nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu osobných údajov, (vi) na prenosnosť osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
  13. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom  je [email protected].
 7. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky dojednania medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený servisnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
  3. Servisná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
  4. Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies