Lyžiarsky servis je mimo prevádzky do 30.09.2023. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vás v zime.

Ochrana osobných údajov

 

1.    Ochrana osobných údajov


1.1.    Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
1.2.    Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje zákazníka a ani žiadne ďalšie informácie o zákazníkovi tretej strane.
1.3.    Poskytovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
1.4.    Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom evidencie, predaja, doručenia, servisu a poskytovania služieb servisu SMILE.
1.5.    Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, maximálne však po dobu troch (3) rokov od zberu týchto údajov. 
1.6.    Osobné údaje sú poskytovateľom spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zákazník ako dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán a na právnom základe oprávneného záujmu poskytovateľa (napr. správne vykonanie servisných prác, nastavenie výstroja, atď.) a to všetko bez súhlasu dotknutej osoby.
1.7.    Rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva z údajov požadovaných na objednávkovom formulári (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa) a je obmedzený na nevyhnutné minimum údajov tak, aby bolo možné zabezpečiť účel spracúvania.
1.8.    Dotknuté osoby majú povinnosť uvádzať iba aktuálne a správne osobné údaje.
1.9.    Poskytovateľ poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov.
1.10.    Poskytovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov.
1.11.    Osobné údaje zákazníka nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania (ak zákazník neudelil súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely) a nebudú prenášané do tretích krajín.
1.12.    V súvislosti so spracovaním osobných údajov má zákazník – dotknutá osoba – nasledujúce práva:

(i) požadovať prístup k osobným údajom,

(ii) na opravu osobných údajov,

(iii) na vymazanie osobných údajov,

(iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov,

(v) namietať proti spracovávaniu osobných údajov,

(vi) na prenosnosť osobných údajov,

(vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.


1.13.    Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov poskytovateľom  je [email protected].
 

Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies
  • Výkonnostné cookies
  • Funkčné cookies
  • Marketingové cookies