Vážení zákazníci, objednávky servisu s dopravou sú nedostupné z dôvodu problémov na strane dopravcu.

Reklamačný poriadok

 

1.   Odstúpenie od zmluvy a reklamácie

1.1. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2.    V prípade uzavretia servisnej zmluvy prostredníctvom elektronického formuláru, môže nájomca odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov v lehote 14 dní od jej uzavretia.
1.3.    Odstúpenie od zmluvy nie je možné po začatí servisných prác.
1.4.    Poskytovanie služieb poskytovateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
1.5.    Zákazník má právo na poskytnutie služieb v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite a množstve.
1.6.    Zákazník má možnosť uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) v prevádzkarni servisu SMILE CENTER alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu [email protected] alebo písomne na adresu sídla spoločnosti v lehote ustanovenej v týchto obchodných podmienkach.
1.7.    Zákazník je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, najneskôr do 48hod po osobnom prevzatí alebo doručení servisovaného výstroja, inak právo na reklamáciu zaniká. V prípade písomne uplatnenej reklamácie sa lehota považuje za zachovanú, ak je písomná reklamácia doručená spoločnosti SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ prvý pracovný deň po vzniku práva zákazníka na uplatnenie reklamácie.
1.8.    Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť pokladničný doklad o zakúpení služby alebo elektronické potvrdenie v prípade elektronickej objednávky. Poskytovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
1.9.    Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude zákazník vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú poskytovateľom.
1.10.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek zákazníka a poskytnutia náhrady, ako aj jej spôsobu alebo výšky.
 

Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies
  • Výkonnostné cookies
  • Funkčné cookies
  • Marketingové cookies